Tác giả: ĐỖ QUYÊN

Tôi mãi mãi là một đứa trẻ trong thế giới người lớn.